Projekty unijne

„I MEDIA” Joanna Sawicka ogłasza postępowanie na przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

***

I MEDIA Joanna Sawicka informuje, iż zakończono postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa “I MEDIA” Joanna Sawicka, na które firma stara się o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.4 “Wzór na konkurencję” Etap 1, I Osi priorytetowej: “Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty.

W wyniku postępowania wybrano firmę: SOKKA Katarzyna Sokołowska, ul Rynek 6, 44-100 Gliwice.

Oceny ofert dokonano w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym zamawiającego. Wybrana oferta spełnia warunki formalne i merytoryczne wskazane w zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2018 – POBIERZ

Granty na badanie i innowacje

Granty na badanie i innowacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Budowa instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Treść dokumentu – OZE-IMEDIA

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie iMEDIA – II Etap

Link do dokumentu – PARP II ETAP